Δικαιολογητικά για την Ανανέωση Άδειας Παραλίας
  • Αρχική
  • Δικαιολογητικά για την Ανανέωση Άδειας Παραλίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Για την ανανέωση της άδειας χρειάζονται τα εξής:

  1. Υπευθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: “δεν έχει εκλείψει καμία από τις προυποθέσεις χορήγησης της αρ.πρωτ….. Άδειας Ναυαγοσώστη που κατέχω”
  2. Βεβαίωση που έχει εκδοθεί προσφάτως “όχι περαν του 3/μήνου” από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με την οποία βεβαιώνεται ότι διαθέτουν τις προβλεπόμενες ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη.
  3. 2 φωτογραφίες (3,5 εκ. x 4,5 εκ.)
  4. Πιστοποιητικό ή βεβαιώσεις ιατρών ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

Θέλεις περισσότερες
πληροφορίες κάλεσε:

210 60 14 990

Εγγραφή στο Νewsletter

Προσφορές, Νέα & Εκδηλώσεις